Behandelingsovereenkomst reflexologie

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode. Op de behandelovereenkomst van deze overeenkomst zal globaal worden weergegeven welke klachten de cliënt/patiëntheeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden). De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten. De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Betalingswijze van de behandelingen is contant of per overschrijving naar bankrekening per consult. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de klachtencommissie van de of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, TBNG

Behandelovereenkomst volwassenen

 

toestemming-minderjarigen

Powered by Mr G.