Behandelingsovereenkomst Pedicure

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

 

De pedicure is gehouden te handelen conform de beroepscode.

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de pedicure te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De pedicure verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De pedicure zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De pedicure mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De pedicure verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- pedicure of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De pedicure is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de pedicure de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de pedicure een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de pedicure in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De pedicure kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De pedicure zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is contant of per overschrijving per consult.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot :

De Geschillencommissie (Provoet)

 

Powered by Mr G.